ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION

FOR PASSIVE HOUSE IN BULGARIA

Конкурс за Пасивна Къща край град София

С индустриалното развитие на човечеството, неговото негативно влияние върху природата непрекъснато нараства и става един от определящите фактори за екологичния баланс на планетата. Наблюдаваните тенденции за глобално затопляне и свързаното с това нарастване на природните бедствия са до голяма степен резултат от човешката дейност. Повишаващата се консумация на енергия, произведена от невъзобновяеми източници, води до силно нарастване на парниковите газове в атмосферата.
Съгласно направени анализи, сградния сектор консумира най-много енергия (40%), следван от транспорта (32%) и индустрията (28%). Анализирайки консумацията на енергия в държави с европейски умерен климат, в сградите се наблюдава, че 75.5% се изразходва за отопление, 11.5% за топла вода, 11.5% за домакински уреди и 1.5% за осветление. „Днес българските домакинства използват близо два пъти по-малко енергия на човек от средното равнище в ЕС, което свидетелства за по-ниското качество на живот и комфорт в бита у нас. Предизвикателството е качеството на живот и равнището на комфорт у нас да се доближават до европейското равнище без или с минимално възможното увеличаване потреблението на енергия. Потенциалът за енергоспестяване в домакинствата у нас е значителен...”(Отчет за изпълнението на Първи национален план за действие по енергийна ефективност, 2009г.).

С прилагането на Стандарта за Пасивната Къща и комбинацията от супер изолирана и въздухонепроницаема сградна обвивка, енергоефективно и високо качествено прозоречно остъкляване, балансирана вентилация с възстановяване на енергията на отработения въздух, и намаляване до минимум на термомостовете, може да се постигне намаляване на консумираната енергия за отопление и охлаждане с близо 90%, в сравнение с енергийната консумация на сградите, построени при традиционното строителство. Това е най-икономически най-ефективния и най- изгоден начин за редуциране на енергийната консумация.

Важни дати за провеждането на конкурса за Пасивна Къща край град София:

  • Официално обявяване на програмата за конкурса: 16 януари, 2012 год.
  • Краен срок за предване на проектите: 16 март, 2012 год.
  • Краен срок за гласуване на обществеността и на колективите, участващи в конкурса, за да бъдат определени десетте проекта финалисти в конкурса: от 19 март до 6 април, 2012 год.
  • Обявяване на десетте проекта финалисти в конкурса: 9 април, 2012 год.
  • Официално обявяване на решението на международното жури за победителите в конкурса:  16 април, 2012 год.