ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION

FOR PASSIVE HOUSE IN BULGARIA

ЕнЕфект - Център за енергийна ефективност

ЕнЕфектЕнЕфект (основан през 1992 г.) подкрепя усилията на централната и местните власти за устойчиво развитие на страната чрез по-ефективно използване на енергията.

ЕнЕфект работи в тясно сътрудничество с института Passivhaus  (Германия) и с редица други водещи европейски институции за насърчаването и утвърждаването на проектирането и строителството на устойчиви нискоенергийни и пасивни сгради в България.

ЕнЕфект ръководи и участва в международни проекти за енергийна ефективност в сградите, осъществява обучение на проектанти и инвеститори. Разработва учебни пособия и сборници с успешни практики. Пред 2011 г. издава поредицата „Десет книги за зелената архитектура” и сборниците „Зелен Витрувий” и „99 успешни практики”. През същата година открива интернет портала „Да строим зелено”, предназначен за широк кръг от професионалисти – проектанти, строители, инвеститори, мениджъри на сгради, учени, студенти, политици и ръководители.

ЕнЕфект осъществява комплексно инвестиционно проектиране на нискоенергийни и пасивни сгради с различно предназначение, включително специализираната част „Енергийна ефективност”, извършва енергийни обследвания на сгради и промишлени системи, издава сертификати за енергийни характеристики на сгради и изготвя енергийни паспорти, разработва общински енергийни планове и програми, технико-икономически анализи и бизнес планове.

ЕнЕфект управлява българския Фонд „Енергийна ефективност” в консорциум с Еконолер Интернешънъл (Канада) и Елана Холдинг (България).

ЕнЕфект е секретариат на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.